Hľadať tu :-)

streda 17. mája 2023

Správa z diagnostického vyšetrenia: Správa z logopedického vyšetrenia

Ahojte priatelia ☺ Dnes som dostala od našej logopedičky čierne na bielom vyhodnotenie z diagnostického vyšetrenia Pampúšika a rozhodla som sa ho s vami pozdieľať, aj pre prípad, že by som ho niekedy v budúcnosti potrebovala pre niekoho na ilustráciu, aj pre samotné porovnanie do budúcnosti. Samozrejme vynechám všetky osobné údaje a údaje spoločnosti, čo si myslím vôbec nie je dôležité pre informácie, ktoré tu budú.

Synčeka nazvem "klient", tak ako to je aj v správe.


Klient absolvoval v našom zariadení logopedickú diagnostiku na žiadosť rodičov pre posúdenie aktuálnej úrovne komunikačných schopností a event. nastavenie cieľov intervencie. Matka absolvovala v našom zariadení kurz Komunikačné stratégie v 2-3/2023.
Diagnostické stretnutie prebiehalo v čase po pandémii COVID-19.

Anamnéza - udáva matka
Klient je dieťa z I. fyziol. gravidity. Tehotenstvo prebiehalo bez komplikácií, pôrod spontánny, ukončení sekciou pre neprogredujúci pôrod (hroziaca asfyxia). Pôrodná hmotnosť 3 350g, dĺžka 50cm, AS 9-10/10. Popôrodná adaptácia primeraná (bez novorodeneckého ikteru).
Psychomotorický vývin: Nástup sedenia a lozenia matka v anamnéze neuvádza špecifikovane na mesiace. Samostatne chodiť začal klient pred 1. rokom života.
Vývin reči: Medzníky vývinu reči matka v anamnéze neuvádza.
Klient nie je dlhodobo sledovaný v žiadnej odbornej ambulancii.
V ranom veku bol rehabilitovaný, keďže sa viac ťahal na ľavú stranu. Po 1. roku života sledovanie rehabilitačným lekárom ukončené (správa nie je dispozícii). Daniel absolvoval vo vzťahu k týmto ťažkostiam neurologické vyšetrenie - zo správy vyberáme: "V neurologickom kovergentný strabizmus inak bez topiky, lateralizácie Torticollis 1.dx (neurologička, 25. 11. 2020). Neurologické vyšetrenie absolvoval klient 2x i z dôvodu úrazov hlavy (v 5. mes. pád z postele, nedávno pád zo stoličky) - zo správ vyberáme: S0085 Contusio capitis reg. F susp. (18. 11. 2020), neurologický nález bez topickej symptomatiky, pedes plani (20. 02. 2023).
Psychologické ani ORL vyšetrenie doposiaľ nebolo realizované. V poslednom období matka častejšie pozoruje zlozvyk dýchania ústami a opakujúce sa nádchy. Cumeľ klient nepoužíva (odstránený pred 2.r.), plienkovaný nie je.
Klient 5 mesiacov navštevoval logopedické terapie.
Nie je zaradený do MŠ. Domáce jazykové prostredie monolingválne - slovenské.
Podľa slov matky je klient aktívne, pohyblivé a milé dieťa. Jeho reč sa spočiatku vyvíjala priemerane, okolo 2. roku však matka vnímala, že reč nenapreduje v porovnaní s rovesníkmi. Klient požíval na komunikáciu prevažne prvé slabiky slov, čo spôsobovalo miestami zníženú zrozumiteľnosť reči prevažne v dlhších vetách. Matka sa preto rozhodla pre podporu vývinu reči dieťaťa. Po absolvovaní kurzu Komunikačné stratégie v našom zariadení vníma posun v reči - klient postupne pozitívne reagoval na kom. stratégie, začal predlžovať slová na dvojslabičné, ktorých charakter sa postupne mení (najskôr dve rovnaké slabiky, v súčasnosti aj dve odlišné). Častejšie verbálne imituje, používa otázky, začína sa objavovať gramatika (napr. predložky). V aktuálnom období matka prejavuje obavy o zrozumiteľnosť reči v prípade nástupu dieťaťa do MŠ, event. komunikácie s novými ľuďmi, ktorí nie sú na jeho spôsob komunikácie zvyknutí. Preto by chcela vývin reči a schopnosť produkcie komplexných slov ďalej podporovať. Okrem reči vníma matka ťažkosti aj v oblasti pozornosti - klient je ľahko rozptýliteľný okolitými podnetmi, rýchlo mení zameranie pozornosti, ťažšie sa koncentruje.
Rodinná anamnéza: V širšej rodine (klientovej sesternice syn) ťažkosti vo vývine reči a správaní. Inak rod. anamnéza bez pozoruhodnosti vzhľadom k posudzovanej komunikačnej schopnosti. 

Nadviazanie kontaktu a sociálne správanie
Klient prichádza na vyšetrenie v sprievode matky. Do nového prostredia vstupuje smelo - rýchlo sa adaptuje na novú osobu a prostredie, bezprostrednú prítomnosť matky počas diagnostického stretnutia nevyžaduje. Spolupráca počas hrových i testových aktivít je primeraná a ochotná. Činnosti ponúkané logopédkou klient realizuje adekvátne a s primeraným záujmom. Bez ťažkostí prijíma striedanie hračiek, akceptuje každý typ hry. V prípade niektorých činností je nutné usmernenie, príp. opätovná motivácia vzhľadom k odmietavému správaniu dieťaťa (napr. pri upratovaní hračiek) - klient je však veľmi ľahko usmerniteľný k želateľnému správaniu. Vo všetkých činnostiach pôsobí ako rýchle, dynamické a pohyblivé dieťa. Pozornosť a koncentrácia s pribúdajúcim časom stretnuia klesá - klient je tiež vo výrazne vyššej miere vyrušiteľný okolitými podnetmi v závere v porovnaní so začiatkom stretnutia.
Klient je veľmi veselé, priateľské a interaktívne dieťa. Charakterizuje ho veľká potreba odovzdať vlastný komunikačný zámer druhej osobe. Komentáre, žiadosti, otázky i odpovede na ne vyjadruje preto neverbálne i verbálne, spojením všetkých prostriedkov komunikácie - využíva zvuky, mimiku a gestá, do veľkej miery však dokáže vytvoriť aj trojslovné a dlhšie vtedy, ktoré sú prevažne zložené z prvých slabík slov.

Porozumenie
Podľa dotazníka TEKOS II obsahuje pasívna slovná zásoba klienta 484 slov, čo je výkon zodpovedajúci vek. ekvivalentu 18-20 mes.
Porozumenie sme hodnotili tiež subtestom. Porozumenie reči z Mníchovskej funkčnej diagnostiky. Klient zvládne jednostupňové inštrukcie. Reaguje na oslovenie menom, aktívne hľadá osoby i hračky, s ktorými sa práve hral. S istotou ukáže časti tela a indentifikuje 12/12 test. obrázkov. Správne rozlišuje atribúty studený, veľký, ťažký, nerozlišuje atribút ľahký. Ako osvojené a preukázalo porozumenie inštrukcií s identifikáciou chlapček/dievčatko. Z pohľadu gram. porozumenia zvláda položky zamerané na dvojstupňovú inštrukciu, identifikáciu činností, stavov a realizáciu činnosti s predmetom. Má ťažkosti s rozlíšením predložkových väzieb a príd. mena v 3. stupni. Na základe uvedeného zodpovedá porozumenie reči. vek. ekvivalentu 24-32 mes., pričom izolovane klient zvláda aj niektoré položky z vyššej úrovne.
Porozumenie reči hodnotíme aktuálne ako v norme - odporúčame sledovať vzhľadom k vývinu gramatického porozumenia.

Lexikálno - sématická rovina
Aktívnu slov. zásobu klienta, hodnotenú prostredníctvom dotazníka TEKOS II vyplneného matkou, tvorí 406 slov, čo je výkon zodpovedajúci vek. ekvivalentu 23-25mes.
Podľa analýzy spontánnej reprodukcie počas diag. stretnutia je aktuálny reč. prejav klienta na úrovni 4. štádia podľa Laheyovej výv. modelu (štádium rozvitých viet - vek. ekv. 27-32 mes.).
Na úrovni 4. štádia klient vyjadruje sém. kategórie:
- existencia (napr. to nie je opi/to nie je opica)
- lokatívny stav/činnosť (napr. čo je tam dnu?)
- neexistencia (napr. tam nič neni ho/tam nič nie je hore)
- odmietnutie/popretie (napr. ko nemá tu dom/koník nemá tu dom)
- činnosť (napr. titi Maji poj ha/teta Maji pod hrať)
- vlastníctvo (napr. môj tato je robo/môj tato je v robote)
- opakovanie (napr. ešte tu hra poj/ešte tu hrať poď)
- stav (napr. nechce ešte dom)
- špecifikácia (napr. toto nechce toto taký)
- atribúcia (napr. to je malý guli)
Na nižšej úrovni vety vyjadruje klient kategóriu čas (Dadi nebo nemo/Dadi nebol v nemocnici) a pozornosť (napr. nemô vidí/nemôže vidieť). V domácom prostredí sa objavuje sém. kategória množstvo(napr. 1-2, všetci, málo). V jazykovom profile absentujú kategórie donatívnosť, aditívnosť, poznanie, kauzalita, komunikácia a opozícia.
Klient miestami tvorí 5 a viacslovné vety, nepoužíva však v rámci nich spojenia slovies (nedosahuje úroveň súvetí). Spojky v reči neuplatňuje.
Klientova reč je charakterizovaná produkciou dlhých prehovorov zložených zo slov (resp. prvých slabík slov) rôznych sém. kategórií, v rámci ktorých však absentujú potrebné gram. kategórie.
V spontánnej reči zaznamenávame bohaté zastúpenie zvukov, ktorými klient nahrádza prevažne slovesá, ale i podstatné mená (napr. mená zvierat). Väčšinu slov klient vyjadruje v tvare prvej slabiyk, časti slova, niektoré používa i komplexne. Frekventované je i použitie univerzálneho slova toto/to. na vyjadrenie viacerých významov. Podobne funguje použitie slova ne. vo význame negácie ako náhrada za viaceré slovesá (napr. nejde, neni, nedá sa), ktoré ale klient občasne použije aj v komplexnej forme. Zaznamenávame aj vyššiu schopnosť vyjadriť jeden význam viacerými slovami (napr. tam - sem, mama - mami).
Lexikálno - sémantickú rovinu t.č. v norme.

Morfologicko - syntaktická rovina
V subteste Gramatika v dotazníku TEKOS II dosahuje klient 2 body, čo je výkon v pásme identifikovaného rizika (pod 5. percentilom), zodpovedajúci vek. ekvivalentu 18-19 mes.
Priemerná dĺžka prehovorov v slabikách i morfémach v domácom prostredí zodpovedá vekovému ekvivalentu 21-23 mes.
Priemerná dĺžka prehovoru počas hry s matkou na diag. stretnutí je 2,63 slova/49 prehovorov. 
Klient komunikuje prevažne dvojslovnými a trojslovnými vetami, objavujú sa ale aj dlhšie prehovory. Z hľadiska syntaxe klient v rámci spojení slov používa menšie zastúpenie slovies - častejšie kombinuje zámená, častice a podstatné mená. Z hľadiska syntaktických štruktúr vo väzbe so slovesom zaznamenávame tvary: subjekt-predikát (napr. Maja hra/Maja hrať), predikát - objekt (napr. ho gól/hodiť gól), predikát - advebium (napr. nechce í tam/nechce ísť tam), subjekt - predikát - objekt (napr. to nepa tam/to nepatrí tam), subjekt - predikát - advebium (napr. mama dá dnu, tam nič neni ho/tam nič nie je hore), subjekt - predikát - objekt - adverbium (napr. ko mená dom tu/koník nemá dom tu) a i.
Z pohľadu použitia gram. kategórií sleduje klientova reč úroveň II. (vek. ekvivalent 15 - 20 mes.). Z menných kategórií používa Nsg. Nezaznamenávame Asg, Isg a Ipl. Z hľadiska slovesných kategórií sa objavuje impeatív, 3sg, minulý čas, prítomný čas, ne+sloveso a infinitív. Nezaznamenávame 1sg, 3pl a jednoduchý budúci čas. Mennú zhodu klient vyjadruje - často sa v rámci toho gram. tvaru však objavujú disgramatizmy. Vzhľadom na častú absenciu gramatickej prípony (resp. druhej slabiky slova) nie je možné dostatočne zhodnotiť v týchto slovách úroveň osvojených gramatických kategórií, čo ovplyvňuje aktuálne hodnotenie gramatického vývinu dieťaťa.
Dieťa na diag. stretnutí nepoužíva predložky ani spojky. V domácom prostredí sa začínajú objavovať väzby s predložkami do, pri.
V spontánnej reči sa objavujú dysgramatizmy, napr. nedodržanie gram. zhody príd. mena (napr. to je malý guli), vynechanie zvrat. zámena (napr. mami poď/sa/hrať), vynechanie pomocného slovesa (napr. tam/som/dal), nesprávne časovanie (napr. nechce spí) a i.
Na základe uvedeného hodnotíme morfologicko - syntaktickú rovinu ako narušenú.

Foneticko- fonologická rovina
Vzhľadom k aktuálnym rečovým schopnostiam klienta nebola predmetom štrukt. hodnotenia. Zrozumiteľnosť spontánneho verb. prejavu je sťažená komunikáciou vo forme prvých slabík - ťažkosti s interpretáciou klientových prehovorov zo strany kom. partnera sa zvýrazňujú predovšetkým v situáciách produkcie dlhších prehovorov a komunikácie mimo kontext aktuálnej situácie.

Pragmatická rovina
Klient nadväzuje a udržiava očný kontakt adekvátne - v prípade vlastného komunikačného zámeru ho veľmi cielene, funkčne a frekventovane využíva. Spoločná pozornosť a spolupráca sú primerané. Zaznamenávame neverbálne i verbálne kom. výmeny. V situácii hry s matkou zaznamenávame i schopnosť viesť verbálny dialóg. Dĺžka spoločnej pozornosti, spolupráce ako aj kom. výmen je závislá od klientovej pozornosti - vo všeobecnosti skôr kratšia, orientačne znížená schopnosť koncentrácie na dlhšiu dobu.
Na úrovni gest pozorujeme časté použitie deiktických (ukazovanie prstom, podávanie predmetu a i.) Sématické, rutinné a postojové gestá pozorujeme menej - ich význam klient vyjadruje prevažne slovne. Frekventovane používa komplentárne i suplementárne spojenia gest a slov. Žiadosti, regulovanie činnosti druhej osoby i komentáre vyjadruje klient spojením gest a slov, príp. jednoduchými vetami. Klient komentuje nielen dianie v diag. miestnosti, ale aj svoju vlastnú skúsenosť a zážitky, ktoré sa mu asociujú s aktuálnou situáciou v diagnostickej miestnosti. Reakčné pragmatické funkcie sú prítomné v zmysle odpovedí na otázky frekventovane. Na diagnostickom stretnutí klient otázky kladie veľmi aktívne (napr. čo je to?), očakáva odpoveď.
Počas stretnutia sme zaznamenali motorickú imitáciu pohybov ako aj schopnosť okamžitej imitácie činnosti s hračkou. Verbálnu imitáciu pozorujeme - objavuje sa však v obmedzenej miere.
Klient pôsobí počas celého stretnutia ako aktívny a pragmaticky zdatný kom. partner - je veľmi komunikatívny, snaží sa vyjadriť a ukázať všetko, čo vie. Ak druhá osoba nereaguje okamžite na jeho prehovory, opakuje ich, príp. doplní.
Pragmatickú rovinu hodnotíme v norme vzhľadom k rečovej úrovni dieťaťa, ale ako neprimeranú vzhľadom k chronologickému veku dieťaťa.

Interakcia matka - dieťa
Matka komunikuje s dieťaťom na primeranej úrovni tvárou v tvár, adekvátne s ním udržiava očný kontakt - snaží sa v každej situácii nasledovať fyzickú úroveň dieťaťa. Intonácia, hlasitosť a tempo reči sú primerané a pokojné. V hre matke efektívne nasleduje záujem dieťaťa - uisťuje sa o jeho prianiach, čím mu modeluje i adekvátny komentár k aktuálne prebiehajúcej situácii. V interakcii s klientom komunikuje na úrovni dvoj a trojslovných viet. Občasne sa objavuje produkcia otázok i dlhších viet - v týchto situáciách však pozorujeme snahu matky komplexný prehovor rozdeliť na niekoľko krátkych. Do veľkej miery matka reaguje na akýkoľvek náznak komunikácie zo strany dieťaťa, interpretuje a rozširuje jeho prehovory, ponúka spätnú väzbu vo forme modelovania na primeranej rečovej úrovni. Je tiež veľmi trpezlivá v prípade odpovedí na klientove otázky - snaží sa vo všetkých situáciách reagovať a náležite skutočnosti vysvetľovať.
V komunikácii s klientom odporúčame využívať i naďalej efektívne kom. stratégie v prirodzených hrových aktivitách (viď nižšie v časti "Ciele pre rodičov").

Hra
Klient sa počas vyšetrenia hral so zvukovou hračkou, hračkárskym telefónom, knižkou, plyšovým mackom a hračkárskymi kuchynskými riadmi, vyskakovacími hračkami a farmou so zvieratkami. Počas diagnostického stretnutia zaznamenávame funkčnú hru i vo viacsekvenčnej forme, objavuje sa tiež široký repertoár predstieranej hry. Symbolickú hru spočiatku klient opakovane imituje po druhej osobe, neskôr sa objavuje aj spontánne. V dom. prostredí sa symbolická forma hry vyskytuje v rôznych situáciách.
Oblasť hry odporúčame naďalej sledovať a podporiť v prirodzených hrových situáciách.

Porozumenie reči: v norme
Lexikálno - sémantická rovina: v norme
Morfologicko- syntaxická rovina: narušená
Foneticko - fonologická rovina: nebola predmetom hodnotenia
Pragmatická rovina: v norme vzhľadom k reč. úrovni

Záver: Oneskorený vývin reči, Rizikový vývin morfologiko- syntaktickej roviny reič, susp. Vývinová jazyková porucha spojená s inými ťažkosťami.

Odporúčania:

- odporúčame ORL vyšetrenie - špecificky fibroskopické vyšetrenie (pre vylúčenie zväčšených aden. vegetácií) a tympanometrické vyšetrenie sluchu
- ostať v neurologickom sledovaní - monitorovať stav pozornosti a aktivity
- odporúčame po 4. roku komplexnú psychologickú diagnostiku
- odporúčame logopeckú intervenciu
- odporúčame logopedickú rediagnostiku morfologicko - syntaktickej roviny reči (gramat. kategórií) po progrese v dĺžke produkovaných slov (resp. o polroka), event. komplexné kontrolné logopedické vyšetrenie podľa potreby.

Dlhodobý cieľ:
 - produkcia komplexných troj/štvorslovných prehovorov v 80% prehovorov.

Krátkodobé ciele:
 - rozšíriť sémantické kategórie existencia a činnosť o funkčné slová (podporiť predlžovanie slov, postupný prechod od prvých slabík k celým slovám)
- stimulovať menné kategórie Asg, Npl, Isg a Ipl a slovesné kategórie 1sk, 3pl a jednoduchý budúci čas-podporiť používanie ostatných gramatických kategórií na úrovni II s cieľom použitia správnej gramatickej prípony na širšom repetoári slov
- osvojiť si absentujúce sém. kategórie na úrovni 3. a 4. štádia podľa Laheyovej výv. modelu (donatívnosť, aditívnosť, poznanie, kauzalita, komunikácia a opozícia) a podporiť používanie už osvojených sém. kategórií v zmysle produkcie komplexných slov
- po obohatení slovnej zásoby o funkčné/celé slová (hl. podstatné mená a slovesá) stimulovať produkciu dvoj/trojslovných a dlhších viet v zmysle častejšieho a širšieho požitia rôznych syntaktických štruktúr (postupná výstavba viet s pribúdaním komplexných slov).

Ciele pre rodičov:
- vytvárať situácie vhodné pre komunikáciu (využívanie komunikačných návnad)
- naďalej sledovať záujem dieťaťa v hre, komentovať a pridať sa do aktuálnych hrových situácií iniciovaných dieťaťom
- komentovať naďalej na úrovni tvárou v tvár v pomalšom tempe reči
- modelovať a komentovať na úrovni max. trojslovných prehovorov, v situácii zavádzania nového gram. javu/učenia nových slov využívať kratšie prehovory pre podporu verbálnej imitácie a zabezpečenie pozornosti zo strany dieťaťa
- pre podporu slovnej zásoby a predlžovania slov ponúkať dieťaťu druhú čas/druhú slabiku slova vo zvýraznenej forme (v prípade komunikácie dieťaťa v častiach slov, poskytovať správny model slov)
- parafrázovať myšlienky a prehovory dieťaťa po ich vypovedaní s cieľom overenia kom. zámeru ako aj ponuky správneho reč. vzoru
- interpretovať a opravovať gramaticky nesprávne prehovory dieťaťa (nenútiť dieťa k opakovaniu, neupozorňovať na chyby, spätne modelovať správnu gramatickú väzbu)
- naďalej sa snažiť klásť menej otázok - preformulovať otázky na komentáre (v prípade nutnosti zaradiť výberové otázky)
- s cieľom podpory pozornosti dieťaťa eliminovať pri komunikácii s ním rušivé vplyvy okolia, striedať pokojné a dyn. činnosti, fungovať v pokojnej dom. atmosfére, pri práci s dieťaťom cielene spomaliť prac. tempo a tempo reči rodiča pre modelovanie žiad. správania.
4 komentáre:

 1. Je to velmi zajímavé vyjádření z vyšetření. Člověk ani netuší, co vše se hodnotí. Bylo by to i zajímavé v rámci různých gramatik cizích jazyků, kdy každý je jinak složitý. Nakonec Pampi bude mluvit jako každé jiné dítě, ani se nenaděješ, však je jinak šikovný, tak není důvod, proč by měl mít malou slovní zásobu a neříkat celá slova i věty. Držím palce.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Áno, v podstate okrem výslovnosti hodnotili všetko, aj keď niektoré veci bolo veľmi ťažké hodnotiť, keďže nedokončuje ešte veľmi veľa slov, ale každý deň sa to lepší a lepší. Dnes sme sa dostali na z mel na melón :-)
   Možno do roka sa dotiahne na rovesníkov, uvidíme, čo spraví škôlka.

   Odstrániť
  2. Věřím, že dotáhne, je šikovný.

   Odstrániť
  3. Ja tiež, uvidíme, ako to pôjde s gramatikou, ale zatiaľ je dôležité dotiahnuť slová, verím, že je v dobrých rukách, keď sa mu to tak teraz pekne rozbiehlo.

   Odstrániť

Hana Bořkovcová - Zakázané holky

Toto je po dlhšej dobe knižka, ktorú som prečítala v elektronickej podobe. Dostala som sa k nej vďaka článku u Iwky  Zakázané holky (anawibl...